Luật sư giỏi tư vấn luật thừa kế theo pháp luật

    Luật sư giỏi tư vấn luật thừa kế theo pháp luật – Thừa kế là việc người còn sống thừa hưởng di sản của người chết để lại, căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam thì thừa kế được xác định dưới hai dạng cơ bản là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.
    Thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Bộ luật dân sư:
    Điều 674. Thừa kế theo pháp luật.
        Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
    Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật.
        1/. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
        a/. Không có di chúc;
        b/. Di chúc không hợp pháp;
        c/. Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế.
        d/. Những người được chỉ định làm thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.
        2/. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
        a/. Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
        b/. Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
        c/. Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

    Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật.
        1/. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
        a/. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
        b/. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
        c/. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
        2/. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
        3/. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

    Trên đây là những quy định pháp luật mang tính cơ bản về thừa kế theo pháp luật được quy định tại Bộ luật dân sự, trong thực tiễn luôn phát sinh nhiều tình tiết, sự kiện pháp lý đa dạng và phong phú khiến cho việc vận dụng quy định của pháp luật đôi khi gặp khó khăn do không hoàn toàn trùng khớp với quy định chung của pháp luật, chẳng hạn như việc thừa kế thế vị trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản, cháu chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản, thừa kế giữa con riêng của vợ hoặc chồng, thừa kế giữa bố dượng hoặc mẹ kế với con riêng… khiến cho quý vị lúng túng không biết phải xử lý như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật. Gặp những trường hợp như thế, giải pháp tốt nhất và an toàn nhất là tìm luật sư giỏi tư vấn thừa kế theo pháp luật để quý vị hiểu rõ các quy định của pháp luật làm cơ sở cho việc xác lập quyền thừa kế hoặc khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế để quyền và lợi ích hợp pháp của mình được bảo vệ tối ưu.

    Luật sư Trần Đăng Minh.